Smarte monorailstasjoner

Smarte monorailstasjoner

Bussvei-2020-hillevag_1_banner_imageI første øyekast kan stasjonene synes å være litt store sammenlignet med buss og trikkestopper, men ser man på arealutnyttelse så tar de faktisk ganske lite plass. Ved å bruke arealet over fortau og kjørebane vil man effektivt bruke det samme arealet flere ganger. På den ferdige biten av bussvei i Hillevåg ser man at arealet satt av til busstasjoner ikke stopper ved enden på stasjonen. Disse trekkes langs hele busstraseen, og arealet kunne med fordel heller være brukt til å gjøre sykkeltraséen bredere. Monorailen er et grovmasket kollektivsystem, som betyr at frekvensen av stopp er som T-Banen i Oslo.

stasjon 2Monorailstasjonene kan bygges i forbindelse med parkeringsanlegg, barnehager, skoler og kjøpesenter. Slik at pendlere med behov for ærend før og etter jobb kan gjøre dette raskt og skånsomt selv ved bruk av kollektiv større deler av turen. En monorail stasjon kan f.eks. være knyttet til 2. etasje på Kvadrat hvor besøkende vil stige av og på monorailen inne i kjøpesenteret.

Trasévalg

Trasévalg

En monorail vil i sin konstruksjon kunne løse en rekke utfordringer annerledes. Den kan gå i midtrabatten på veier, eventuelt ha søylene sine på hver side av veien, den kan gå over dyrka mark uten å lage for store skygger, og den kan fint krysse vann eller myr. Noe vi ikke tenker på så mye er at Forus er et stort myrområde, og vedlikehold av vei på slike steder kan kreve en del mer oppmerksomhet, spesielt med mye tungtrafikk. For eksempel trikken i Oslo har vist seg å synke i bakken, og ødelegge asfalten på grunn av vekten. Buss og annen tungtrafikk bidrar også med å slite på grunnen under asfalten.

Ekspropriasjon har også vært et hett tema de siste årene. Sammenlignet med bussvei og bybane vil ikke monorailen kreve å utvide traseer for å få plass. På denne måten spares privatboliger og næringsbygg som ellers måtte rives for å gi plass.

 

Dale, Sandnes Øst og Hommersåk

Dale, Sandnes Øst og Hommersåk

Bro over Gandsfjorden ble tatt ut av bompengepakken. Dette var svært upopulært, spesielt blant dem som har hatt behov for en slik bro lenge. Det er mange grunner for at broen ikke kom med, prisen i seg selv er ganske høy, og når man tar med alle infrastruktur utvidelsene på forussiden, så praktisk talt dobler prisen seg. Dette veigrepet vil også stride hardt mot målet om å hgandsfjord bruåndtere all økt trafikk med kollektiv.

Men så har vi fortsatt planer om realisering av Sandnes øst, og så har vi de flotteste tomtene man kan tenke seg på Dale, som ingen vil ta i fordi de mangler infrastrukturen.

Ved å realisere Gandsfjord bru med en monorail kombinert med gang- og sykkeltrasé har vi  løst både problemet med kapasitet på infrastruktur og kapasitet på veinettet på Forussiden. Dette alternativet til å kjøre sin egen bil i morgenrushet rundt Sandnes, vil den virke som et veldig sterkt incentiv til å bruke kollektiv til jobb. Potensielt om mange nok velger å bruke det kan man faktisk oppnå målet om å håndtere befolkningsveksten på Sandnes øst og Dale med kollektiv, og enda litt til.