Oppsummering av Statens vegvesen

Oppsummering av Statens vegvesen

Statens Vegvesens gikk igjennom  KVU-rapportene og har laget en oppsummering. KVU-ene hadde 4 ulike konsepter for utvikling av transportsystemet på Jæren pluss et sammenligningsalternativ.

  • SAM- Sammenligningsalternativ, dagens transportsystem pluss prosjekter vedtatt av Stortinget
  • SOP- Systemoptimalisering (en del investeringer i vei og kollektivtiltak ut over SAM , men ikke høyverdig kollektivtilbud. Kostnadsmessig ca halvparten av B&J konseptet)
  • BIL- Bilbasert utvikling av transportnettet
  • B&J- Buss- og jernbanebasert utvikling av transportnettet
  • BYB- Bybanebasert utvikling av transportssystemet.

I oppsummeringen fremkommer det tydelig:

«Antallet personturer er relativt uavhengig av hvilket konsept som analyseres. Dvs. at valg av konsept i liten grad påvirker total reiseaktivitet.»

Uavhengig av hvilket av de da tilgjengelige alternativene, har vi ingen grunn til å forvente økt kollektivbruk. Dette inkluderer alternativene SAM, SOP og BIL.

Det er kanskje ikke så rart siden forbedringen av kollektivtrafikken som var foreslått, hovedsaklig er der den er har best dekning allerede.

Det er ikke bare Statens vegvesen som har påpekt manglene i utredningene. «Det Norske Veritas har funnet alvorlige svakheter i konseptvalgutredningen (KVU) for Transportsystemet på Jæren.» og belyser blant annet at «KVU-en mangler bredde i utvalg».

Det er også verd å merke seg at det var kun alternativet B&J som hadde kalkulert kostnader og effekter med bro over Gandsfjorden. Her kan du se DNV sin Kvalitetssikring av konseptvalgutredning for
Transportsystemet på Jæren.