Trasévalg

Trasévalg

En monorail vil i sin konstruksjon kunne løse en rekke utfordringer annerledes. Den kan gå i midtrabatten på veier, eventuelt ha søylene sine på hver side av veien, den kan gå over dyrka mark uten å lage for store skygger, og den kan fint krysse vann eller myr. Noe vi ikke tenker på så mye er at Forus er et stort myrområde, og vedlikehold av vei på slike steder kan kreve en del mer oppmerksomhet, spesielt med mye tungtrafikk. For eksempel trikken i Oslo har vist seg å synke i bakken, og ødelegge asfalten på grunn av vekten. Buss og annen tungtrafikk bidrar også med å slite på grunnen under asfalten.

Ekspropriasjon har også vært et hett tema de siste årene. Sammenlignet med bussvei og bybane vil ikke monorailen kreve å utvide traseer for å få plass. På denne måten spares privatboliger og næringsbygg som ellers måtte rives for å gi plass.